Regulamin

Definicje:

Strona internetowa – www.simplicity-poland.pl

Właściciel – podmiot będącym prawnym właściciel strony internetowej

Administrator – podmiot administrujący udostępnionymi usługami na stronie internetowej

§1 [Właściciel / Administrator]

1. Właścicielem i jednocześnie Administratorem (dalej zwanym Administratorem) strony internetowej „www.simplicity-poland.pl” (zwanej dalej „Stroną”) jest Simplicity sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa, (zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”).

2. Administrator świadczy swoje usługi na podstawie niniejszego Regulaminu, a wejście na tę stronę i korzystanie z zawartości na niej umieszczonych jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszej informacji prawnej.

3. Użytkownik niewyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu, proszony jest o opuszczenie niniejszej strony internetowej.

4. Regulamin jest wiążący dla odwiedzającego Stronę bez konieczności zawierania odrębnej umowy.

§2 [Prawa własności intelektualnej]

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, zdjęć, dźwięków, innych materiałów umieszczonych na stronie stanowią własność Simplicity sp. z o. o. lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystywanie przez spółkę przez ich właściciela.

2. Bez uprzedniej zgody Spółki, użytkownik nie może:

 • wykorzystywać (całości/części) niniejszej strony internetowej lub oznaczeń zawartej w jej treści w celach komercyjnych;
 • modyfikować (części) niniejszej strony internetowej ani włączać jej treści innych opracowań (takich jak dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich.

§3 [Usługi]

1. Administrator świadczy w ramach niniejszej strony internetowej usługi:

 1. wyświetlania treści i informacji o Spółce, jej usługach, doświadczeniu, zespole;
 2. możliwości kontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem dedykowanych formularzy kontaktowych;
 3. zapisania się na wydarzenia organizowane przez Usługodawcę;
 4. subskrypcji bezpłatnych newsletterów.

2. Dostęp do usług Strony jest bezpłatny.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Strony i jednocześnie zobowiązuje się uprzednio poinformować o zmianach oraz uzyskać wyraźną akceptację odwiedzającego Stronę dla wprowadzenia tych opłat.

§4 [Subskrypcja bezpłatnych newsletterów]

 1. ”Newsletter” polega na dostarczaniu wiadomości elektronicznych zawierających informacje o nadchodzących wydarzeniach organizowanych przez Usługodawcę, informacje o nowościach opublikowanych na stronie Usługodawcy, informacje o nowościach technologicznych i branżowych, informacje o nowych usługach Usługodawcy,  które mogą zawierać informację promocyjną lub handlową.
 2. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 3. Informację promocyjną lub handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, poprzez rejestrację w systemie informatycznym Usługodawcy, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny. Podanie adresu elektronicznego, a tym samym wyrażenie zgody na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej jest niezbędne w celu korzystania z usługi „Biuletynu informacyjnego”
 4. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować ze skutkiem natychmiastowym z otrzymywania „Newslettera” przekazując taką dyspozycję Usługodawcy w dowolnej formie – pisemnie, telefonicznie, wiadomością e-mail lub poprzez kliknięcie w link w wiadomości newsletter.Rezygnacja oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usługi.

§5 [Wydarzenia online organizowane przez Usługodawcę]

1.

§6 [Warunki techniczne]

1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Strony są następujące:

 1. komputer z dostępem do sieci Internet;
 2. standardowa przeglądarka internetowa  z obsługą cookies;

2. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia usług
w związku z modernizacją lub przebudową Strony albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego, w oparciu o który działa Strona.

3. Administrator nie odpowiada za przerwy w świadczeniu usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych.

§7 [Reklamacje i odpowiedzialność]

1. Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jej funkcjonowaniem.

2. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony powinny być:

 1. pisemne i zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji użytkownika oraz uzasadnienie reklamacji;
 2. przesłane listem poleconym na adres Administratora.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności na zasadach przewidzianych w Rozdziale 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, za treść informacji i opinii przekazywanych przez odwiedzających Stronę. 5. Wszelkie umieszczone na Stronie materiały i informacje nie są objęte gwarancją Administratora co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

§8 [Udostępnienie informacji]

Użytkownik niniejszej strony internetowej, udostępnia informacje w tym głównie dane osobowe oraz treść przesyłanej wiadomości, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie ich względem określonych potrzeb Administratora Danych, które określone są w miejscu zbierania wskazanych informacji oraz polityce prywatności https://simplicity-poland.pl/polityka-prywatnosci

§9 [Dane osobowe]

1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez SimplicITy Sp. z o.o. dostępne są pod adresem: https://simplicity-poland.pl/polityka-rodo

2. Użytkownik korzystający z usług udostępnionych na stronie internetowej zawsze proszony jest o zapoznanie się z celem zbierania danych oraz polityką prywatności zamieszczoną pod linkiem https://simplicity-poland.pl/polityka-prywatnosci

§10 [Ustalenia końcowe]

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego,

2. w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego.

3. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług jest sąd właściwy dla siedziby użytkownika.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu po uprzednim poinformowaniu odwiedzających Stronę o takiej zmianie.

5. Regulamin dostępny jest na Stronie www oraz w wersji papierowej w siedzibie Administratora.

6. Niniejsza informacja prawna oraz korzystanie z niniejszej strony internetowej przez osoby ją odwiedzające podlegają przepisom prawa Polskiego.

§11 [Kontakt]

W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej strony internetowej, prosimy o kierowanie korespondencji:

SimplicITy Sp. z o. o.
ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa
Tel: +48 22 299 13 47
Fax: +48 22 203 54 98
e-mail: kontakt@simplicity-poland.pl

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 15.05.2023 r.

Zapisz się do newslettera i bądź zawsze na bieżąco
Zapisz się