Fudo

17

FUDO jest rozwiązaniem do stałego monitoringu, kontroli i rejestracji zdalnych sesji dostępu do systemów informatycznych. Jego zastosowanie pozwala na zapewnienie możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa firmowej infrastruktury IT, podczas współpracy z zewnętrznymi partnerami biznesowymi.FUDO to urządzenie, które aktywnie monitoruje ruch w sieci i rejestruje wszelkie sesje dostępu SSH, RDP, HTTP, HTTPS, MySQL, Oracle oraz VNC. Umożliwia analizę zarówno sesji archiwalnych jak i obecnie trwających. Podczas podglądu sesji na żywo, osoba nadzorująca może w każdej chwili ją zakończyć, wstrzymać lub włączyć się do niej by pracować wspólnie ze zdalnym użytkownikiem. Wszystkie dane z sesji zapisywane są na urządzeniu FUDO w formie zaszyfrowanej oraz znakowane kryptograficznym znacznikiem czasu.

Funkcjonalność   

FUDO pozwala minimalizować konsekwencje związane z udzieleniem osobom trzecim dostępu do własnej infrastruktury informatycznej. Możliwość śledzenia trwających sesji, blokowania działań niepożądanych oraz zarządzanie prawami dostępu pozwalają na bieżąco wpływać na bezpieczeństwo monitorowanych systemów IT. W przypadku podejrzenia o nadużycie praw dostępu, FUDO umożliwia wyszukanie żądanej sesji i prześledzenia jej sekunda po sekundzie w postaci aktywnego strumienia video.

SimplicITy sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, Prosta 20, 00-850 Warszawa
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000847850,
o kapitale zakładowym 20 300,00 PLN,
NIP: 5252572951,
REGON: 146968665