Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych naszych obecnych, byłych oraz potencjalnych Klientów i współpracowników jest Simplicity Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Prostej 20.

Z administratorem można skontaktować się w formie elektronicznej pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tradycyjnej wysyłając korespondencję na adres SimplicITy sp. z o. o. Ul. Prosta 20, 00-850 Warszawa.

Inspektor Ochrony Danych

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych – Macieja Kłos. Z Inspektorem można nawiązać kontakt w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych, składając pismo drogą:

 • elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • tradycyjną, (listownie) z dopiskiem IOD adresując na: SimplicITy sp. z o. o., Prosta 20, 00-850 Warszawa, z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy zawsze w oparciu o określoną przesłankę legalności. Zazwyczaj przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w związku z przedstawieniem oferty handlowej, prowadzonymi rozmowami handlowymi, realizacją podpisanej umowy, spełnieniem obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Możemy również przetwarzać dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Zawsze, gdy przetwarzanie oparte jest na wyrażonej zgodzie prosimy Państwa o jej wyrażenie w sposób jasny, przejrzysty i czytelny. Wyrażoną zgodę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie bez żadnych negatywnych skutków dla Państwa.

W poniższej tabeli prezentujemy cele, podstawy legalności, zakres oraz czas przetwarzania Państwa danych osobowych.

Podstawa Czynność Zakres danych osobowych Okres przetwarzania
Art. 6, ust. 1 lit. a) RODO Dane przetwarzane na podstawie zgody, osoby której dane dotyczą.
 • wysyłka faktur drogą elektroniczną
 • wysyłka informacji handlowych drogą elektroniczną
 • adres e-mail
 • Do wycofania udzielonej zgody lub do zakończenia celu w jakim dane są przetwarzane
 Art. 6, ust. 1 lit. b) RODO Dane przetwarzane do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy
 • czynności podejmowane przed zawarciem umowy
 • realizacja umowy
 • podejmowanie i obsługa czynności serwisowych
 • dane osobowe (np. imię i nazwisko);
 • dane podmiotowe (np. nazwa i adres podmiotu, dane osoby reprezentującej);
 • dane kontaktowe (np. adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail);
 • dane transakcyjne (np. dane dotyczące płatności zobowiązań, dane rachunku bankowego);
 • dane kontraktowe (np. dane wynikające z podpisanych umów, porozumień́);
 • dane dotyczące powiazań prawnych (np. informacje niezbędne do realizacji dyspozycji zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem, upoważnieniem);
 • do zakończenia Umowy
 Art. 6, ust. 1 lit. c) RODO Dane przetwarzane w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
 • Przechowywanie dokumentów np. dowodów księgowych
 • dane osobowe (np. imię̨ i nazwisko, adres zameldowania/zamieszkania);
 • dane podmiotowe (np. nazwa i adres podmiotu, dane osoby reprezentującej);
 • dane kontaktowe (np. adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail);
 • dane identyfikacyjne (np. numer i seria dowodu osobistego, numer PESEL, numer NIP);
 • dane transakcyjne (np. dane dotyczące płatności zobowiązań́, dane rachunku bankowego);
 • Okres określa przepis prawa, np. w przypadku konieczności przechowywania dowodów księgowych jest to 5 lat
 Art. 6, ust. 1 lit. f) RODO Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 • prowadzenie własnych działań marketingowych (marketing bezpośredni)
 • ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń
 • prowadzenie analiz i statystyk
 • udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski
 • dane korespondencyjne (np. treść korespondencji).
 • dane komunikacyjne (np. dane wynikające z prowadzonej korespondencji);
 • dane dostępne publicznie (np. dane zawarte w CEiDG lub KRS).
 • Do 3 lat lub do zakończenia celu w jakim dane są przetwarzane a także do przedawnienia roszczeń.

Dobrowolność lub obowiązek podania danych osobowych

W sytuacji, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje przed zawarciem umowy lub w związku z zawartą umową (art. 6 ust. 1 lit. b), w związku z obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c), lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w związku z ustaleniem, obroną i dochodzeniem roszczeń oraz udzieleniem odpowiedzi na pisma lub reklamacje (art. 6 ust. 1 lit. f), to podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania niektórych czynności jak np. zawarcie umowy. W sytuacji niepodania wskazanych danych osobowych możemy odmówić zawarcia umowy lub zawrzeć ją na mniej atrakcyjnych warunkach, w tej sytuacji mamy również prawo nie odpisać na złożone pismo lub reklamację a także odmówić przedstawienia oferty handlowej spełniającej Państwa oczekiwania.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych oparte jest na podstawie udzielonej zgody w określonym celu np. wysyłanie faktur drogą elektroniczną, to podanie danych jest dobrowolne tak samo jak wyrażenie zgody. Należy pamiętać, że mają Państwo w każdym momencie prawo do cofnięcia udzielony zgody. Cofniecie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, dokonanego na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Udostępnianie danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie w sytuacji, gdy:

 • odbiorcami są inne podmioty wykonujące usługi na rzecz Administratora wyłącznie w zakresie świadczonej usługi zgodnie z zawartą umową, 
 • odbiorcami są inne podmioty w zakresie:

- dążenia do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych;

- wykrywania oszustw i zapobiegania im, a także rozwiazywania innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;

- ochrony praw własności lub bezpieczeństwa Administratora danych oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.

 • wyrazili Państwo zgodę na takie udostępnienie

Danych osobowych nie zamierzamy przekazywać do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Jeśli jednak pojawi się̨ taka potrzeba, możemy to zrobić, zapewniając odpowiedni poziom ochrony tych danych i stosując odpowiednie przepisy prawne.

Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Prawo Podstawa Opis
wycofanie zgody Art. 7 RODO Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
informacja o przetwarzaniu danych osobowych i uzyskania kopii danych  Art 15 RODO Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Administrator na żądanie dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
sprostowanie danych Art 16 RODO  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.
 usunięcie danych  Art 17 RODO Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności określona w art. 17 RODO
 ograniczenia przetwarzania Art 18 RODO Osoba, której dane dotyczą może żądać zaprzestania wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które została wyrażona zgoda – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych).
przenoszenie danych Art 20 RODO Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi.
 sprzeciw Art 21 RODO Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 Prawo do skargi  Art. 77 RODO Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Swoje prawo możesz wnieść do Administratora w dowolnym momencie. Z administratorem można skontaktować́ drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tradycyjną wysyłając korespondencję na adres SimplicITy sp. z o. o. Ul. Prosta 20, 00-850 Warszawa, z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych.

Prawo skargi, wnosisz do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie niezbędne informacje znajdziesz na www.uodo.gov.plPamiętaj, że zanim zdecydujesz się na wniesienie skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych możesz swoją skargę wnieść do Inspektora Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zautomatyzowane przetwarzanie i profilowanie

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie podlegają one profilowaniu, a przetwarzanie danych nie wywołuje negatywnych skutków prawnych lub nie wpływa na Państwa w żaden inny sposób.

Nasi Partnerzy

Dzięki wiedzy i doświadczeniu, uzyskaliśmy certyfikaty największych producentów sprzętu i oprogramowania, zyskując status ich partnera.

BMS logo ver2
Citrix Logo Blackvr4
cv11
dell EMC stron
Fujitsu Logo.svg1
hp3
IBM Gold Business Partner 2021.png
len strona
 STORWARE LOGO MENU
 Static Banner GDP18
veritas strona
 VMW 09Q3 LOGO Corp Gray1
ggggg

SimplicITy sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, Prosta 20, 00-850 Warszawa
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000847850,
o kapitale zakładowym 20 300,00 PLN,
NIP: 5252572951,
REGON: 146968665